Programma 2022-2023

Didactiek van het evalueren 9 lessen
 Didactiek wiskundige initiatie / wiskunde  12 lessen
Didactiek muzische vorming 9 lessen
Nieuwe onderwijstechnologie 8 lessen

Leerpsychologie (accent op leerproblemen)             

10 lessen

 

Didactiek van het evalueren

 

Docenten: G. Aerts (ere-onderwijsinspecteur)

 

Wat is breed evalueren? Hoe kan je het leergebied muzische opvoeding evalueren (vanuit de OVSG-toets), hoe evalueer je spreekvaardigheid, hoe maak je een goede toets, hoe maak je een kwalitatieve foutenanalyse? Eventueel komt er nog een verdiepende sessie rond het screenen van welbevinden en betrokkenheid.

 

Een rist aan meestal onbeantwoorde vragen. De sprekers geven hierover, elk vanuit hun eigen perspectief en expertise, een antwoord.

 

 

6 sessies


 

Didactiek wiskunde en wiskundige initiatie

Docent: Deze cursus wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel leggen we ons toe op de didactiek voor wiskundige initiatie in de kleuterafdeling. Daarbij gaat aandacht naar de ontwikkeling van het getalbegrip, het kwalitatief meten en ervaringen opdoen met meetkunde. 

 

In het tweede deel staan volgende vragen centraal: “Welk soort wiskundeonderwijs willen we onze kinderen aanbieden?” Wat zijn de wenselijke inhouden ? Hoe kunnen we hieraan een passende didactiek koppelen?”

We verkennen de evolutie in de denkbeelden over het rekenonderricht en kijken naar de verwachtingen in de eindtermen (lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs) en de leerplannen.

 

Een aantal capita selecta komen aan bod: output van wiskunde (peilingsproeven), probleemoplossend denken binnen wiskunde, wiskundedidactiek. 

 


 

12 sessies


Muzische vorming

 

Docent: Lieve Naulaerts, gewezen medewerker van het OVSG

In 12 praktijkgerichte sessies worden tijdens deze cursus alle domeinen van de muzische vorming toegelicht en gedemonstreerd. Via zelf ervaren groeit het inzicht in de persoonlijkheidsvormende waarde van muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende mogelijkheden. Ook worden kunstbeschouwing en cultuur in de focus geplaatst. Telkens wordt verwezen naar de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. De deelnemers krijgen de kans de eigen kijk op de nieuwe leerplannen van hun net te verdiepen. Tijdens reflectiemomenten kan van gedachten worden gewisseld over begeleidingstechniek, instructietaal, evaluatie, procesgericht werken en nog veel meer.

 

 


12 sessies


Nieuwe onderwijstechnologieën en communicatiemiddelen (ICT) in het onderwijs

 

Docent: Guido Aerts, onderwijsinspecteur

Het kunnen omgaan met nieuwe informatie- en communicatiemiddelen (ICT) wordt in de maatschappij steeds belangrijker. Het vormt stilaan een wezenlijk aspect van ‘leren leren’ van de mens. In deze cursus wordt op een actieve wijze ingegaan op de problematiek en de integratie van ICT in het basis- en secundair onderwijs. Als referentiekader hanteren we de eindtermen ICT (ingevoerd op 1 september 2007) en de brochure ‘ICT-competenties in het (basis)onderwijs’. Deze cursus kan ook nuttig zijn voor ICT-coördinatoren die aan hun opdracht een meer pedagogisch-didactische invulling willen geven.

 


6 sessies


Leerpsychologie

Docent: Karl Baert, onderwijsinspecteur

 

In 10 praktijkgerichte sessies, afgewisseld met enkele theoretische kaders, belichten we vanuit de (leer)psychologie de verschillende neurobiologische stoornissen bij kinderen. Achtereenvolgens komen aan bod: de leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie), DCD, TOS, ASS, gedragsstoornissen, ADHD en angststoornissen. We overlopen telkens de kenmerken van de stoornis en geven handvaten voor de dagdagelijkse klaspraktijk. Verder komen onderwerpen zoals motivatie en leren, belonen en straffen aan bod tijdens de sessies. De studenten kunnen ook nog een onderwerp zelf voorstellen.

Opgelet: deze lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag!


10 sessies