PRAKTISCHE AFSPRAKEN

1 Lesdagen en -tijden

 

De lessen worden gegeven op maandag van 17.30 uur tot 20 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er worden geen lessen gegeven tijdens de herfst-, nieuwjaars-, krokus en paasvakantie.

 

De studenten dienen steeds en tijdig aanwezig te zijn. Indien om bepaalde redenen de student niet aanwezig kan zijn, dan dient de secretaris van de studenten vooraf te worden verwittigd. Hij/zij zal op zijn/haar beurt de docent informeren.

 

Indien lessen worden omgewisseld, dan worden de studenten tijdig op de hoogte gebracht. Indien lessen om bepaalde redenen niet kunnen doorgaan (ziekte docent, slechte weersomstandigheden,..) dan worden de studenten hiervan, indien mogelijk, vooraf verwittigd en wordt de les later gegeven. Op het werkrooster worden reservedagen opgenomen.

 

2 Secretariaat studenten

Elk academiejaar wordt er onder de studenten minimum één secretaris gekozen. Deze zorgt voor o.a. het openen en sluiten van het leslokaal, het klaarzetten van de overheadprojector of beamer, het kopieerwerk en de communicatie met de secretaris van het HIOW.

 

De secretaris van de studenten coördineert eveneens het opstellen van het examenrooster.

 

3 Inschrijvingsgelden

Als gewoon student dient men 250 € te betalen. Als vrije student dient men 80 € per gevolgde cursus te betalen.

 

Het cursusgeld dient bij de inschrijving te worden betaald. Dit bedraagt 250 € en  wordt gestort op het rekeningnummer van het HIOW Mechelen, BE80 0015 2339 2777 (IBAN), of wordt betaald met opleidingscheques.

 

Het HIOW aanvaardt de opleidingscheques van de Vlaamse Gemeenschap. In realiteit betaalt u dan de helft van het cursusgeld.

 

4 Examenregeling

Bij de inschrijving krijgt elke student of vrije student het 'Huishoudelijk reglement en examenreglement van het HIOW Mechelen'.

 

Tijdstip

De examens vinden plaats op zaterdagen in de maand september. Voorexamens kunnen tijdens het academiejaar worden georganiseerd.

 

Vorm

De examens zijn schriftelijk, mondeling of een combinatie van beiden en omvatten de ganse leerstof.

 

Herexamens

De herexamens gaan door tijdens de maand december.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het niet geslaagd zijn tijdens de examens van september.
  •  Het niet kunnen deelnemen aan de examens van september wegens ziekte. Enkel een doktersattest wordt in aanmerking genomen.

 Aard van het examen

 Voor elk vak afzonderlijk wordt met de docent een afspraak gemaakt of het:

  • een theoretisch examen
  • een praktisch examen
  • een combinatie van vorige mogelijkheden zal zijn.

Voor het meer praktische werk wordt in overleg met de docent een onderwerp afgesproken, dat door de student zal worden uitgewerkt.

 

Deze werken dienen in 2 exemplaren te worden afgeleverd (één voor de docent en één voor het archief van het HIOW). Voor het archief mag een digitale versie worden afgegeven.

 

Het praktisch werk dient tijdig bij de docent worden afgeleverd. De nodige afspraken worden met de docent gemaakt.

 

Beoordeling

VOOR ELK VAK DIENT MINIMUM DE HELFT VAN DE PUNTEN WORDEN BEHAALD. ELK VAK WORDT OP 20 PUNTEN GEQUOTEERD.

 

Deliberatie

Eerste examenzittijd

Onmiddellijk na het afnemen van alle examens delibereert de jury. Deze bestaat uit de docenten van het desbetreffende academiejaar onder voorzitterschap van de langst in dienst zijnde docent. De secretaris van het HIOW woont de vergadering bij, maar heeft in die hoedanigheid geen stemrecht.

 

De voorzitter informeert de aanwezige studenten over de behaalde resultaten. De secretaris van het HIOW informeert de afwezige studenten.

 

Tweede examenzittijd

Na het afnemen van de herexamens delibereert de jury. De modaliteiten en de procedures zijn deze van de eerste examenzittijd. De secretaris van het HIOW informeert de betrokkene(n) over de behaalde resultaten. De jury kan , wanneer betrokkene niet slaagt, beslissen een bijkomende kans te geven om het examen af te leggen tijdens de maand juni daaropvolgend.

 

Toegekende graden (eerste zittijd)

  • 50 % - 69 % : voldoening
  • 70 % - 79 % : onderscheiding
  • 80 % - 89 % : grote onderscheiding
  • 90 % - 100 %: grootste onderscheiding

 5 Afschrift diploma

 Nieuwe studenten bezorgen de secretaris van het HIOW zo snel mogelijk een kopie van de behaalde diploma's en attesten. Deze kopie dient niet voor eensluidend te worden verklaard.

 

 6 Attest van inschrijving

Een attest van inschrijving kan worden afgeleverd indien het cursusgeld werd betaald. Bepaalde schoolbesturen zijn bereid om het cursusgeld te betalen (cfr. nascholingsbudget).