Programma 2022-2023

Omgaan met diversiteit

 

Coördinatie Marc Laquiére, pedagogisch raadgever FMV en IQRA

 

 

Het thema diversiteit staat in volop in de actualiteit. Weet onze maatschappij, en specifiek het onderwijs, om te gaan met de superdiverse en multiculturele samenleving als feitelijk gegeven?

 

Heel wat interessante onderwerpen komen aan bod, zoals ongelijkheid en sociale uitsluiting, intercultureel onderwijs, armoede, de brede school als deeloplossing, het vraagstuk van de islam in het onderwijs, taalbeleid en meertaligheid, inclusief onderwijs, ouderbetrokkenheid en -participatie…en dat telkens vanuit het oogpunt hoe het onderwijs beter kan omgaan met actuele diversiteit.

In bijlage vind je een volledige beschrijving van alle sessies.

 

Deze cursus kan ook als vrij student gevolgd worden, maar men schrijft wel in voor alle sessies.

 


9 sessies


Download
sessies diversiteit HIOW 2019 -2020 defi
Adobe Acrobat document 219.2 KB


Didactiek wiskunde: Guido Aerts (onderwijsinspecteur) en Antoine Lievens (lector wiskunde Bachelor in Lager Onderwijs Hogeschool Odisee)

 

Docent: Deze cursus wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel leggen we ons toe op de didactiek voor wiskundige initiatie in de kleuterafdeling. Daarbij gaat aandacht naar de ontwikkeling van het getalbegrip, het kwalitatief meten en ervaringen opdoen met meetkunde. 

 

In het tweede deel behandelen we het leergebied wiskunde in de lagere afdeling. Getallen, bewerkingen met getallen, omgaan met hoeveelheden en zich situeren in de ruimte spelen een belangrijke rol in het leven van de mens. Dit is één van de voornaamste redenen waarom het vak ‘rekenen/wiskunde’ zo'n centrale plaats inneemt in het basisonderwijs en waarom er in het kader van de basiseducatie steeds meer aandacht besteed wordt aan ‘gecijferdheid’. Belangrijk is om na te denken over de vraag: “Welk soort wiskundeonderwijs willen we onze kinderen aanbieden?” In nogal wat landen leidt deze vraag tot discussies in de zin van: “Moeten leerlingen nog kunnen cijferen of is de ZRM goed kunnen gebruiken voldoende?”, “Wat is de rol van schattend rekenen?, “Hoe stimuleer je probleemoplossend denken in de wiskundeles?”, enz.

 


12 sessies


Muzische vorming

 

Docent: Lieve Naulaerts, gewezen medewerker van het OVSG

In 12 praktijkgerichte sessies worden tijdens deze cursus alle domeinen van de muzische vorming toegelicht en gedemonstreerd. Via zelf ervaren groeit het inzicht in de persoonlijkheidsvormende waarde van muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende mogelijkheden. Ook worden kunstbeschouwing en cultuur in de focus geplaatst. Telkens wordt verwezen naar de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. De deelnemers krijgen de kans de eigen kijk op de nieuwe leerplannen van hun net te verdiepen. Tijdens reflectiemomenten kan van gedachten worden gewisseld over begeleidingstechniek, instructietaal, evaluatie, procesgericht werken en nog veel meer.

 

 


12 sessies


Nieuwe onderwijstechnologieën en communicatiemiddelen (ICT) in het onderwijs

 

Docent: Guido Aerts, onderwijsinspecteur

Het kunnen omgaan met nieuwe informatie- en communicatiemiddelen (ICT) wordt in de maatschappij steeds belangrijker. Het vormt stilaan een wezenlijk aspect van ‘leren leren’ van de mens. In deze cursus wordt op een actieve wijze ingegaan op de problematiek en de integratie van ICT in het basis- en secundair onderwijs. Als referentiekader hanteren we de eindtermen ICT (ingevoerd op 1 september 2007) en de brochure ‘ICT-competenties in het (basis)onderwijs’. Deze cursus kan ook nuttig zijn voor ICT-coördinatoren die aan hun opdracht een meer pedagogisch-didactische invulling willen geven.

 


6 sessies


Leerpsychologie

Docent: Karl Baert, onderwijsinspecteur

 

In 10 praktijkgerichte sessies, afgewisseld met enkele theoretische kaders, belichten we vanuit de (leer)psychologie de verschillende neurobiologische stoornissen bij kinderen. Achtereenvolgens komen aan bod: de leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie), DCD, TOS, ASS, gedragsstoornissen, ADHD en angststoornissen. We overlopen telkens de kenmerken van de stoornis en geven handvaten voor de dagdagelijkse klaspraktijk. Verder komen onderwerpen zoals motivatie en leren, belonen en straffen aan bod tijdens de sessies. De studenten kunnen ook nog een onderwerp zelf voorstellen.

Opgelet: deze lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag!


10 sessies