Programma 2016-2017

Omgaan met diversiteit

 

Coördinatie Marc Laquiére, pedagogisch raadgever FMV en IQRA

 

 

Het thema diversiteit staat in volop in de actualiteit. Weet onze maatschappij, en specifiek het onderwijs, om te gaan met de superdiverse en multiculturele samenleving als feitelijk gegeven?

 

Heel wat interessante onderwerpen komen aan bod: 1. Positieve identiteitsontwikkeling, discriminatie, racisme, klachtenbehandeling in het onderwijs, intercultureel onderwijs (M. Laquière), 2. Ongelijkheid en sociale uitsluiting in het onderwijs (K. Van den Branden) 3. De brede school (L. Blaton) 4. Armoede en onderwijs (M. Van den Mooter) 5. Rechten van ouders, ouderbetrokkenheid, schoolbetrokkenheid, leerlingen en leerlingenparticipatie (M. Laquière) 6. Taalbeleid en meertaligheid op school (C. Frijns) 7. Inclusief onderwijs, gewoon en buitengewoon onderwijs, uitbouw van een zorgbeleid (L. Van den Vreken) 8. Syntheseles met terugkoppeling naar de eigen onderwijspraktijk.

 

Deze cursus kan ook als vrij student gevolgd worden, maar men schrijft wel in voor alle sessies.

 

Download
Van deze cursus is een uitgebreide beschrijving uitgeschreven.
Beschrijving sessies diversiteit HIOW 20
Adobe Acrobat document 256.1 KB

8 sessies


Didactiek tweede taal Frans

 

Docent: Jos Van Vreckem ere-coördinerend inspecteur

In deze cursus komt de basisdidactiek, vanuit de visie op de eindtermen, aan bod.

 

4 sessiesDidactiek wiskunde

 

Docent: Jos Van Vreckem ere-coördinerend inspecteur

In deze cursus worden de huidige kenmerken van de wiskunde en de didactiek onder de loep genomen. Vanuit de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen wordt een structuur van het leergebied belicht. We vergelijken de leerplannen van de drie netten. Via praktische voorbeelden verkennen we de kenmerken van realistisch reken- en wiskundeonderwijs. We onderzoeken hoe we krachtige leeromgevingen kunnen scheppen.

 


8 sessies


Muzische vorming

 

Docent: Lieve Naulaerts, gewezen medewerker van het OVSG

In 12 praktijkgerichte sessies worden tijdens deze cursus alle domeinen van de muzische vorming toegelicht en gedemonstreerd. Via zelf ervaren groeit het inzicht in de persoonlijkheidsvormende waarde van muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende mogelijkheden. Ook worden kunstbeschouwing en cultuur in de focus geplaatst. Telkens wordt verwezen naar de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. De deelnemers krijgen de kans de eigen kijk op de nieuwe leerplannen van hun net te verdiepen. Tijdens reflectiemomenten kan van gedachten worden gewisseld over begeleidingstechniek, instructietaal, evaluatie, procesgericht werken en nog veel meer.

 

 


12 sessies


Nieuwe onderwijstechnologieën en communicatiemiddelen (ICT) in het onderwijs

 

Docent: Guido Aerts, onderwijsinspecteur

Het kunnen omgaan met nieuwe informatie- en communicatiemiddelen (ICT) wordt in de maatschappij steeds belangrijker. Het vormt stilaan een wezenlijk aspect van ‘leren leren’ van de mens. In deze cursus wordt op een actieve wijze ingegaan op de problematiek en de integratie van ICT in het basis- en secundair onderwijs. Als referentiekader hanteren we de eindtermen ICT (ingevoerd op 1 september 2007) en de brochure ‘ICT-competenties in het (basis)onderwijs’. Deze cursus kan ook nuttig zijn voor ICT-coördinatoren die aan hun opdracht een meer pedagogisch-didactische invulling willen geven.

 


6 sessies


Leerpsychologie

Docent: Karl Baert, onderwijsinspecteur

In een aantal lessen zal een opfrissing gegeven worden van de klassieke theorieën uit de leerpsychologie (klassieke conditionering en operante conditionering). Daarna zal aandacht besteed worden aan enkele recente topics uit de leerpsychologie (cognitieve benadering, affectief-motivationele benadering, contextueel leren). Tenslotte zullen vanuit het opgebouwde theoretisch kader enkele concrete tools en aanbevelingen worden meegegeven die kunnen aangewend worden in het onderwijs (straffen en belonen, motiveren, optimale manieren om kennis en vaardighe-den aan te leren, moeilijk opvoedbare kinderen en leerlingen). Op vraag van de cursisten kunnen ook andere topics besproken worden.

Opgelet: deze lessen vinden plaats op zaterdagvoormiddag!


10 sessies